Wydawnictwa


Dziejom Tatarów – muzułmanów polskich poświęcono wiele publikacji. Przedstawiają one sporo faktów z przeszłości tatarskiej w Polsce oraz zapoznają czytelników z obyczajami i religią tej mniejszości etnicznej. Omawiają one życie codzienne Tatarów, ich wierzenia, heraldykę i wojskowość. Liczne artykuły ukazują się również w prasie krajowej poszerzając wiedzę o tej społeczności.

Najważniejsze czasopisma wydawane przez samych Tatarów przed II wojną światową to: "Rocznik Tatarski" – pismo naukowe, literackie i społeczne traktujące o historii i tradycji polskich Tatarów, "Życie tatarskie" (wydawane od 1934 r.) oraz "Przegląd Islamski".

"Życie Muzułmańskie" wydawane od 1985-1991 r. było pismem religijnym oraz spełniało rolę kwartalnika kulturalnego. Nawiązywało do pism międzywojennych takich jak: Życie Tatarskie i Przegląd Islamski wydawanych przez polskich Tatarów.

Od 1993 r. ukazuje się miesięcznik społeczno – kulturalny Tatarów Polskich "Świat Islamu". Redaktorem naczelnym jest Józef Konopacki. Zawartość tematyczna to teksty i informacje o Islamie oraz tematyka tatarska.

Czasopismo "Rocznik Tatarów Polskich" powstało w 1993 r. Jego twórcami są dr Selim Chazbijewicz oraz dr Ali Miśkiewicz. Pismo jest kontynuacją przedwojennego "Rocznika Tatarskiego" z podtytułem "pismo naukowe, literackie i społeczne". Rocznik Tatarów Polskich ukazuje się jako pismo Związku Tatarów Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Rocznik ukazuje się w roku następnym zamykając wszystkie wydarzenia roku poprzedniego.

"Pamięć i trwanie" rocznik społeczno – kulturalny wydawany przez Gminę Wyznaniową w Białymstoku. Tematyką rocznika są dzieje Tatarów polskich, dotyczące głównie XIX i XX w., przeszłość i dzień dzisiejszy Ziemi Białostockiej, jak i innych regionów wchodzących w skład województwa podlaskiego. "Pamięć" oznacza przeszłość, o której nigdy nie należy zapominać a "Trwanie" to nasz czas obecny - rzeczywistość, w której żyjemy. Szczególne miejsce zajmują najważniejsze wydarzenia z Życia Tatarów w mijającym roku.

Galeria: Wydawnictwa