Historia


Tatarzy - Muzułmanie Polscy

W Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkuje obecnie około 5000 osób z rodowodem tatarskim, wyznających Islam. Ludność tę określamy dziś mianem Tatarów polskich. Jej przodkowie pochodzili z niegdyś potężnego państwa tatarskiego Złotej Ordy oraz z powstałych po jej upadku samodzielnych chanatów. Pierwsi przybysze przywędrowali na teren Wielkiego Księstwa Litewskiego na początku XIV wieku. Pełny rozwój kolonizacji tatarskiej nastąpił za rządów Wielkiego Księcia Witolda, przypadających na lata 1392 – 1430... >> więcej >>


Historia Służby Muzułmanów Tatarów w Wojsku Polskim

Podstawowym zajęciem Tatarów muzułmanów, w dawnej Polsce i Litwie, była obok rolnictwa i rzemiosła, służba w wojsku. Osadnictwo tatarskie od swych początków miało charakter wojskowy. Pierwsze osady powstawały w pobliżu ośrodków miejskich, blisko granicy z Zakonem Krzyżackim co umożliwiało, na rozkaz księcia, szybką mobilizację oraz obronę miast i dróg przed Krzyżakami. Nowi tatarscy przybysze ze stepów wschodniej Europy otrzymywali ziemie, w zamian zobowiązani byli do służby wojskowej. Stworzyli oni własne chorągwie plemienne lekkiej jazdy juszyńską, najmańską, jałoirska, kondradzką, bahryńską, ułańską. Nazwy te pochodziły od nazw plemion Złotej Ordy: Chuszun, Najman, Dżałoir, Kongrad i Bahryn... >> więcej >>


Mizar czyli cmentarz muzułmański w Bohonikach - stan badań.

Tatarzy na ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony przybywać zaczęli około XVI wieku. Pierwszymi osadnikami byli żołnierze i emigranci z arystokratycznych rodów ordyńskich przybywając dobrowolnie mieli prawo do zachowania swojej religii tytułów.

Osadnictwo Tatarów na ziemiach Podlasia sięga czasów Jana III Sobieskiego. Wiek XVII to okres niekorzystny dla Rzeczypospolitej ciągłe wojny doprowadzają kraj do ruiny. Brak jest funduszy na utrzymanie wojska. W konsekwencji dochodzi do przejścia części rot zaciężnych na stronę turecką. W celu utrzymania bitnego żołnierza tatarskiego Jan III Sobieski wydał przywilej nadający ziemię wojownikom tatarskim w ekonomiach grodzieńskiej, brzeskiej i kobryńskiej... >> więcej >>